eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

Lifestyle

Potrzebne dokumenty do lasingu i jego zasady

Leasing to podpisanie umowy pomiędzy dwiema stronami. Jedna ze stron daje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na wcześniej uzgodniony i zapisany w umowie czas. Osoba dostająca prawo do korzystania z rzeczy musi płacić wcześniej raty ustalone, które zwane są ratami leasingowymi.

Rodzaje leasingu

Ze względu na ilość stron, która bierze udział w leasingu można wyróżnić jego następujące rodzaje:
* bezpośredni- producent podpisuje umowę z użytkownikiem przedmiotu,
* pośredni- w podpisaniu umowy biorą udział więcej niż dwie strony. Pomiędzy producentem a użytkownikiem występuje firma leasingowa,
* leasing operacyjny- przekazanie przedmiotu na określony czas użytkownikowi, który co miesiąc płaci za niego ratę. Użytkownik po wygaśnięciu umowy może kupić przedmiot leasingu za określoną kwotę zawierającą podatek VAT,
* finansowy- to oddanie rzeczy użytkownikowi za raty leasingowe. Leasing ten formą zbliżony jest do kredytu lub pożyczki a przedmiotem pożyczanym jest środek trwały a nie pieniądze,
* leasing zwrotny- występuje w firmach, które mają dużo środków trwałych ale nie mają pieniędzy. Wówczas mogą one oddać środki trwałe firmie leasingowej za pieniądze,
*konsumencki- skierowany do osób nie prowadzących firmy. Użytkownicy mogą korzystać z przedmiotu bez uiszczania wpłaty wstępnej. Leasing ten wymaga minimum formalności.

Potrzebne dokumenty do leasingu

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingowej określa indywidualnie każda z firm leasingowych. Najczęściej wymaganymi dokumentami są:
* przez osobę fizyczną nie posiadającą firmy:
– ksero dowodu osobistego wnioskodawcy oraz ksero innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– ksero dowodu osobistego małżonka lub ksero drugiego dokumentu tożsamości,
* przez osobę fizyczną prowadzącą firmę wpisaną do CEIDG:
– umowa spółki, która zarejestrowana jest w Urzędzie Skarbowym z wszystkimi aneksami,
– zaświadczenie potwierdzające numer REGON i NIP,
– dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero dowodu osobistego użytkownika przedmiotu lub ksero dowodów osobistych wszystkich wspólników,
– ksero dowodu osobistego poręczycieli, którymi mogą być małżonkowie,
* przez osoby będące wspólnikami w spółce handlowej:
– wypis z KRS mający swą ważność przez 3 miesiące,
– umowa spółki będąca aktem notarialnym oraz wszystkie aneksy,
– zaświadczenie potwierdzające REGION i NIP firmy.
Niektóre firmy leasingowe mogą wymagać deklaracji podatkowej, oświadczenia o zobowiązaniach użytkownika oraz oświadczenia o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym lub ZUS-ie. Dokumenty te mają na celu określenie możliwości finansowych leasingobiorcy.

Umowa leasingowa

Umowa leasingowa podpisywana jest przez obie strony. Leasingobiorca musi uiścić wpłatę wstępną oraz inne należności potwierdzone fakturą. Po dokonaniu tych czynności przedmiot poddany leasingowi trafia do użytkownika.
Umowa leasingowa zawierać musi następujące informacje:
– wysokość wpłaty wstępnej,
– czas trwania leasingu
– wysokość rat leasingowych oraz ich harmonogram,
– zabezpieczenie leasingu
– co dzieje się z leasingowanym przedmiotem po zakończeniu umowy
– dane osobowe stron leasingu,
– podpisy leasingobiorcy i leasingodawcy.